Medlem erlägger avgiften i två rater så att grundmedlemsavgiften 140 euro betalas först. Den egentliga medlemsavgiften faktureras senare på basen av den omsättning som medlemmen meddelar.

1. Grundmedlemsavgift   140 euro
2. Egentlig medlemsavgift xxx euro
- 1 % av försäljningens år 2015* och vissa andra inkomsters sammanräknade belopp  
Totalt xxx euro

 

* försäljning = de försäljningsinkomster medlem får från fiske eller från förädling av den fångst han själv fångat (brutto). ** I grunderna för medlemsavgiften beaktas också det sältoleransarvode och miljöarvode medlemmen erhåller. Regionorganisationens styrelse kan vid behov begära att medlemmen presenterar grunderna för den medlemsavgift han har erlagt.

 

Exempel:

Exempel 1 / kustfiskare

Fiskeriföretagets (kustfiskeenhetens) försäljningsinkomster och vissa andra inkomster år 2015 var 20 000 euro. Enheten har en ägare.  Medlemsavgiften är följande:

Grundmedlemsavgift   140 euro
Egentlig medlemsavgift 200 euro (1% av 20000 euro)
Totalt 340 euro

 

 Exempel 2 / trålfartyg

Försäljningsinkomsterna är totalt 100 000 euro. På fartyget arbetar en ägare och två besättningsmedlemmar. Den enda ägarens andel av fartygets försäljningsinkomster år 2015 var 60 000 euro. Ägarens medlemsavgift är följande:

Grundmedlemsavgift   140 euro
Egentlig medlemsavgift 600 euro (1% av 60000 euro)
Totalt 740 euro

Besättningsmedlemmarna (s.k. delfiskare) betalar sin medlemsavgift på basen av sina egna försäljningsinkomster (20 000 euro per medlem). Varje besättningsmedlem betalar medlemsavgift enligt följande:

Grundmedlemsavgift   140 euro
Egentlig medlemsavgift 200 euro (1% av 20000 euro)
Totalt 340 euro

 

Exempel 3 / trålfartyg

Fartygets försäljningsinkomster är totalt 300 000 euro. På fartyget arbetar två ägare och fyra besättningsmedlemmar. Fartygets ägare betalar medlemsavgiften för hela fartyget och anmäler alla besättningsmedlemmar till medlemsregistret. Medlemsavgiften är följande:

Grundmedlemsavgift   840 euro
Egentlig medlemsavgift 3000 euro (1% av 300000 euro)
Totalt 3840 euro

Ifall besättningsmedlemmarna är i arbetsförhållande och inte är företagets ägare är deras medlemsavgift 250 euro/medlem. Ett belopp motsvarande ifrågavarande personers lönesumma kan minskas från fartygets försäljningsinkomster.

 
Specialklasser för medlemsavgifter
Yrkesfiskare i insjöområdet 120 euro
Yrkesfiskare i arbetsavtalsförhållande 250 euro
Understödande medlemmar/ pensionerade medlemmar 35 euro (samfund 210 euro)

Återbäring av avgifter

Av de uppburna medlemsavgifterna returneras 10 % till regionorganisationerna. Medlen används huvudsakligen för den regionala intressebevakningen.