Kansallinen lainsäädäntö

348/2016 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde, 13.5.2016

347/2016 Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv, 13.5.2016

Eduskunta hyväksyi uuden kalastuslain 13.3.2015 ja presidentti vahvisti lain 10.4.2015.
Kalastuslaki ja liitännäislait, nyt linkkeinä alla. Lait astuvat voimaan 1.1.2016.

 

1349/2015 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommersiella fiskare, 23.11.2015

 

Kalastusasetus (1116/1982)

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella sekä Simojoessa (190/2008)

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2008/20080190

 

Lohen kalastuksen säätelyalueet ja aikarajoitukset

 

158/2012

Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen muuttamisesta, 5.4.2012

PDF [sv]

 

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (690/2010)

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100690

 

Lag om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012)

http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2012/fs20120998.pdf

 

EY-lainsäädännön keskeisiä asetuksia

Yhteinen kalastuspolitiikka

Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002 elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa

Kalavarat ja valvonta

Rådets förordning (EU) nr 1088/2012 om fastställande för 2013 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:323:0002:0009:SV:PDF

Neuvoston asetus (EU) N:o 1256/2011 eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2012 ja asetuksen (EU) N:o 1124/2010 muuttamisesta

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R1256:SV:NOT

Neuvoston asetus (EY) N:o 2187/2005 kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla

Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen

Komission asetus (EU) N:o 404/2011 yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

MMM:n muistio valvonta-asetuksen säädöksistä (9.1.2012) 

Markkinajärjestely

Neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000 kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä

Kalastuslaivasto

Komission asetus (EY) N:o 26/2004 yhteisön kalastuslaivastorekisteristä

Komission asetus (EY) N:o 1438/2003 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä