Tampereella  7.-8.12.2015 pidettyjen kalastuslakipäivien esitysaineisto

 

Fångstmått, fredningstider och fångstkvoter 1.1.2016 (Källa: Centralförbundet för fiskerihushållning) pdf

1360/2015Statsrådets förordning om fiske, 26.11.2015

http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2015/fs20151360.pdf

 

 

1349/2015 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kommersiella fiskare, 23.11.2015

 

Eduskunta hyväksyi uuden kalastuslain 13.3.2015 ja presidentti vahvisti lain 10.4.2015.

Ministeriön tiedote uuden lain hyväksymisestä http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/150313_eduskuntahyvaksyiuudenkalastuslain.html

Kalastuslaki ja liitännäislait, nyt linkkeinä alla. Lait astuvat voimaan 1.1.2016.

379/2015 Suomeksi På svenska

Kalastuslaki, Lag om fiske, 14.4.2015

380/2015 SuomeksiPå svenska

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, Lag om ändring av naturvårdslagen, 14.4.2015

381/2015SuomeksiPå svenska

Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta, Lag om ändring av 2 a kap. 9 § i strafflagen, 14.4.2015

382/2015 SuomeksiPå svenska

Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 4 §:n muuttamisesta, Lag om ändring av 4 § i lagen om rätt till allmänna vattenområden,14.4.2015

Sähke kalastuslain toimeenpanosta, katso http://www.sakl.fi/index.php/fi/sahkeet/2957-tutkijoita-kuultiin-kalastuslain-toimeenpanon-seminaarissa